Documente necesare racordării la rețeaua de distribuție a gazelor naturale (persoane fizice)

Conform Distrigazsud, documentele necesare pentru racordarea la sistemul de disribuție a gazelor naturale pentru persoanele fizice sunt urmatoarele:

 • Cerere tip – poate fi descărcată de pe site-ul Distrigazsud;
 • Copia actului de identitate (B.I./C.I) al proprietarului și/sau chiriașului;
 • Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extrasul de
  carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat
  de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
 • În cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea
  racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența
  documentației tehnice depuse la obținerea acesteia, dacă actul de proprietate este doar pentru teren;
 • Planul de încadrare în zonă;
  Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul
  corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 1:2000, în vederea stabilirii
  soluției tehnice de racordare la SD a gazelor naturale;
 • Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune
  racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglaremăsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților, conform art. 108, alin. 2, lit. a1 din Legea nr.
  123/2012. Acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să-l despăgubească
  pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;
 • Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare

Autorizată ANRE și agreată Distrigaz Sud Rețele, S.C. Revi Gasenergy SRL vă stă la dispoziție pentru operațiuni de proiectare, execuție și instalare gaze naturale în București și Ilfov.
Telefon: 0743 566 938